ALS MUZIEK IN JE OREN

HAN University of Applied Sciences en Opella hebben op donderdag 2 november een samenwerkingsovereenkomst ondertekend. Het lectoraat Vaktherapie in de Gezondheidszorg van de HAN en Opella gaan gezamenlijk onderzoeken hoe muziektherapie kan bijdragen in de zorg aan jonge thuiswonende zorgvragers met dementie. De analyse maakt onderdeel uit van een groter onderzoek naar het inzetten van biofeedback bij vaktherapie. Lees hier meer over de samenwerking Als muziek in je oren (han.nl)

SUCCESVOL SYMPOSIUM ‘TOEKOMSTIGE ZORG DOEN WE SAMEN’

Op dinsdag 14 november 2023 vond op de HAN Campus in Nijmegen het symposium “Toekomstige Zorg doen we Samen” plaats, gericht op de cruciale samenwerking tussen wijkverpleging en intramurale zorg, met de nadruk op transmurale zorg. Lees hier meer over het symposium Succesvol Symposium ‘Toekomstige Zorg doen we Samen’ (han.nl)

Meer informatie over het Congres Over de Bogen via Congres Over de bogen – Radboudumc

SAMEN ZORGEN VOOR ELKAAR IN EEN GOED GEORGANISEERD WIJKNETWERK

Omdat we de zorg anders moeten organiseren, gaf het ministerie van VWS aan de Stichting KOH en de Hogeschool Arnhem Nijmegen (HAN) de opdracht om onderzoek te doen naar het beter verdelen van zorg- en welzijnsvragen tussen de eerstelijnszorg en inwoners. Dit gebeurde in het project samenredzaamheid. Lees hier het volledige artikel Samen zorgen voor elkaar in een goed georganiseerd wijknetwerk (han.nl)

EEN HANDELING NÍET VERRICHTEN, IS OOK GOEDE ZORG

Zeker nu veel mensen langer thuis blijven wonen en de druk op wijkverpleegkundigen hoog is, is dit hét moment om zorghandelingen terug te dringen die geen meerwaarde opleveren. Hiermee voorkomen we onnodige belasting van de cliënt en zorgverlener. Plus bespaart het tijd en geld. Hoe? Lees het volledige artikel over de Beter doen beter laten’ lijst. Een handeling níet verrichten, is ook goede zorg

ACUTE.ZORG@HOME: VERMINDEREN HANDELINGSVERLEGENHEID

Wat doet een ambulanceprofessional bij een 83-jarig dame in een crisissituatie in de thuiszorg en familie geeft aan dat het zo niet langer meer kan? Een oplossing is misschien presentatie op de SEH zodat onderliggend somatisch lijden verder uitgezocht kan worden, maar is opname wel de beste keuze? Wat doet een wijkverpleegkundige wanneer ze een cliënt aantreft in een situatie met ernstige benauwdheid, hoge koorts en geen voelbare pols, waarbij de wensen of ze wel of niet ingestuurd wil worden onduidelijk zijn?

Het recent gestarte ontwerpgericht RAAK-onderzoeksproject Acute zorg@Home probeert acute ziekenhuisopnames van kwetsbare ouderen te beperken. Deze leiden namelijk vaak tot negatieve uitkomsten voor ouderen zelf. Denk aan het vergroten van de kwetsbaarheid, lichamelijke achteruitgang en functieverlies. Ook volgen na ontslag uit het ziekenhuis vaker heropnames, waardoor de cirkel van negatieve gezondheidsuitkomsten versterkt wordt. Lees hier het volledige artikel Zorg@Home: verminderen handelingsverlegenheid

INTERPROFESSIONEEL LEREN EN WERKEN IN VERPLEEGHUIZEN

De stip op de horizon voor verpleeghuizen is ‘Samen leren en Verbeteren van persoonsgerichte zorg’. Dit betekent in partnerschap tussen cliënt, naasten en zorgprofessionals leren en verbeteren voor de best passende zorg. Maar hoe pak je dit aan?

Zorgmedewerkers, leidinggevenden, coaches en onderzoekers nemen je mee in de ervaringen en geleerde lessen die zij verkregen door aan de slag te gaan met het interprofessioneel leren en werken in teams in verpleeghuizen via deze link Interprofessioneel leren en werken in verpleeghuizen (han.nl)

START LECTORAAT VAKTHERAPIE IN DE GEZONDHEIDSZORG

Per 1 september 2023 is het Bijzonder Lectoraat Vaktherapie bij Persoonlijkheidsstoornissen gecontinueerd onder de naam Lectoraat Vaktherapie in de Gezondheidszorg. Deze verandering betreft de overgang van een `bijzonder’ naar een `regulier’ lectoraat en een bredere insteek voor de onderzoeken binnen het lectoraat: niet meer alleen gericht op persoonlijkheidsstoornissen maar op een brede populatie van de gezondheidszorg. Meer info:

https://www.han.nl/nieuws/2023/08/start-lectoraat-vaktherapie-in-de-gezondheidszorg/

ZonMw subsidie voor onderzoek naar verpleegkundige zeggenschap en essentiële zorg

In april 2023 hebben Getty Huisman-de Waal en collega’s subsidie ontvangen van ZonMw voor onderzoek naar essentiële zorg en verpleegkundige zeggenschap. Hierdoor kan gestart worden met onderzoek naar verpleegkundige zeggenschap voor pijn en slaap in het Radboudumc.

Internationaal en nationaal is een beweging gaande naar passende, essentiële zorg. Essentiële zorg, zoals zorg voor pijn en slaap, wordt in de dagelijkse praktijk echter onvoldoende evidence based geleverd, door een tekort aan zeggenschap bij verpleegkundigen. Zeggenschap en autonomie zijn onmisbaar om zelf beslissingen over eigen handelen te nemen. In dit project wordt met behulp van participatief actieonderzoek een verpleegkundige zeggenschapsinterventie ontwikkeld om pijn en slaap te verbeteren voor de chirurgische patiënt. Deze interventie wordt ontwikkeld met behulp van interviews, focusgroepen en vragenlijsten onder zowel patiënten als verpleegkundigen. Vervolgens zal een interventieperiode volgen van 6 maanden waarin deze interventie wordt ingezet in de praktijk. Tijdens deze periode zal 2-wekelijks een bijeenkomst volgen om ervaringen en vooruitgang te bespreken met experts (interdisciplinaire). Vervolgens zal gekeken worden naar proces- en effectuitkomsten, zowel onder verpleegkundigen als patiënten. Het doel van dit onderzoek is om verpleegkundige zeggenschap te versterken en om patiëntuitkomsten te verbeteren voor pijn en slaap.  De ontwikkelde aanpak voor verpleegkundige zeggenschap zal breder toepasbaar zijn.

Door deze subsidie gaat Wilmieke van Ooijen starten met een promotietraject. Wilmieke is werkzaam als verpleegkundig wetenschapper binnen Centrum Buik en Bekken.